mChat là dịch vụ gửi và nhận tin nhắn SMS và chat ngay trên website hoặc máy tính.

Giải chung cuộc

Số điện thoại

Phiên

Giá chiến thắng

Giải thưởng

Thời gian phiên

 
8492xxxx185

145

1301 
 
 Samsung Galaxy Note 5 
(17.990.000)
 (13/12/2015 - 19/12/2015)